domingo, 5 de junio de 2011

19 DE XUÑO ÁS 18 HORAS EN TODAS AS RÚAS E PRAZAS DE EUROPA

NON AO PACTO DO EURO: Non somos mercadoría en mans de políticos e banqueiros.

O Pacto do euro: Novo atentado á democracia UNHA VEZ MÁIS

UNHA VEZ MÁIS, os gobernantes europeos fan súa unha política enganosa para a cidadanía para beneficiar ás grandes corporacións financeiras e non defender ó pobo.

O próximo 27 de xuño, tódolos gobernos europeos, entre eles o do estado español, firman en Bruxelas o gran atraco socioeconómico de alcance internacional: o chamado Pacto do Euro, polo cal os políticos da Unión Europea póñense de acordo para lexislar ás ordes do Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) e o Banco Mundial (BM).

No caso de non cumprir estas ordes, as axencias de calificación que levaron a Grecia, Irlanda ou Portugal á ruína (Moody´s, Standard & Poor´s ou Fitch) comezarán de novo os seus ataques.

¿Qué se firma cando se ratifica o Pacto do Euro?

-Os salarios do sector público deberán estar en consonancia coa competitividade do sector privado, É DICIR: novos recortes ao sector público que debe ofrecer os mesmos beneficios que os salarios irrisorios do sector privado e o aumento das xornadas laborais. Incluída a diminución notable dos empregados públicos.

-Para iso, todos os países deberán axustar as súas leis ao que diten os bancos, É DICIR: unha vez máis os países non lexislarán a favor da protección e dos intereses da cidadanía e si o farán a favor das grandes corporacións bancarias e dos mercados.

-Retrasaranse as idades de xubilación en tódolos países acorde coa esperanza de vida.

-Fomento da competitividade: vincular os salarios coa produtividade, tal e como se empezou a facer xa no estado español coa última reforma laboral que avoga por flexibilizar os despedimentos, convenios e contratos, desta maneira ponse en perigo o actual sistema de negociación colectiva.

-Impulsar o despedimento barato e as Empresas de Traballo Temporal (ETT). Os bancos rebaixarán a fiscalidade para incentivar a contratación dos traballadores, desta maneira irase demolendo o sistema da Seguridade Social e irase introducindo a figura do “becario e do precario perpetuo”.

- Conxelación de todas as pensións.

-Redución de axudas sociais.

-Redución dos sistemas de protección social empeorando a Seguridade Social.

-Redución do gasto en educación pública de forma que, empeorándoa, se promova e se favoreza a súa privatización.

-Aumento de impostos directos e indirectos ó pobo e ás PYME e penalización en caso de non cumprir co pago destes impostos a través de multas, intereses, comisións, etc.

-Cambios na nosa constitución e na dos países asinantes co fin de “axustar a economía segundo os parámetros do FMI, BCE e o Banco Mundial” coa conseguinte perda da soberanía dos pobos.

UNHA VEZ MÁIS, os gobernos non utilizan o poder político para lexislar e frear aos provocadores da crise como a banca internacional e os grandes fondos especulativos, por exemplo, intervindo ás corporacións financeiras, senón que ademais coa firma do Pacto do Euro reforzarán as grandes corporacións financeiras e adoptarán políticas que interesan á banca e ás grandes empresas europeas. Como non tíñamos bastante, todos os gobernos independentemente da súa cor política, firman para comprometerse coas grandes corporacións financeiras e sacrificar, así, ao pobo permitindo UNHA VEZ MÁIS que os financeiros sigan estafando ao mundo utilizando produtos financeiros tan sofisticados como arriscados e fraudulentos, permitindo a usura bancaria.

Baixo o engano de facer fronte á débeda que atenaza a Europa é preciso aumentar a competitividade das economías nacionais e que iso só se pode conseguir reducindo o custo do traballo... UNHA VEZ MÁIS.

Sigue sen falarse de intervir aos paraísos fiscais onde descansan as grandes fortunas nin de facer leis contra a evasión fiscal. Sigue sen falarse de poñer impostos ás transaccións financeiras, regular as axencias de calificación, etc. Sigue sen falarse de medidas contra o paro e a favor do benestar social.

Sigue sen falarse dunha auditoría pública e independente sobre a débeda a efectos de que o pobo poida saber qué é realmente a débeda pública e cál é a que realmente corresponde aos bancos e aos fondos de inversión privados que segundo os datos que temos é a maioría da DÉBEDA.

UNHA VEZ MÁIS, sérvennos en bandexa o empobrecemento da sociedade en beneficio de ampliar as grandes fortunas e acentuar a brecha social.

Desa maneira, ampliarase así, UNHA VEZ MÁIS, o récord histórico do beneficio das grandes corporacións financeiras, aumentarase o récord histórico dos salarios dos conselleiros delegados e executivos e con iso alcanzaremos récords históricos de pobreza e paro.

A dificultade de acceder a esta información debese á falta de transparencia das políticas e ó temor de que toda Europa saia á rúa.

PORQUE SOBRAN OS MOTIVOS, UNHA VEZ MÁIS, TOD@S Á RÚA.


TODAS LAS CALLES Y PLAZAS DE ESPAÑA Y EUROPA

NO AL PACTO DEL EURO: No somos mercancía en manos de políticos y banqueros

El Pacto del euro: Nuevo atentado a la democracia UNA VEZ MÁS

UNA VEZ MÁS, los gobernantes europeos hacen suya una política engañosa para el ciudadano para beneficiar a las grandes corporaciones financieras y no defender a la ciudadanía.

El próximo 27 de junio, todos los gobiernos europeos, entre ellos España, firman en Bruselas el gran atraco socioeconómico de alcance internacional: el llamado Pacto del Euro, por el cual los políticos de la Unión Europea se ponen de acuerdo para legislar a las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Mundial (BM).

En caso de no cumplir estas órdenes, las agencias de calificación que han llevado a Grecia, Irlanda o Portugal a la ruina (Moody´s, Standard & Poor´s o Fitch) comenzarán de nuevo sus ataques.

¿Qué se firma cuándo se ratifica el Pacto del Euro?

-Los salarios del sector público deberán estar en consonancia con la competitividad del sector privado, ES DECIR: nuevos recortes al sector público que debe ofrecer los mismos beneficios que los salarios irrisorios del sector privado y el aumento de las jornadas laborales. Incluida la disminución notable de los empleados públicos.

-Para ello, todos los países deberán ajustar sus leyes a lo que dicten los bancos, ES DECIR: una vez más los países no legislarán a favor de la protección y de los intereses del ciudadano y sí lo harán a favor de las grandes corporaciones bancarias y los mercados.

-Se retrasarán las edades de jubilación en todos los países a corde con la esperanza de vida.

-Fomento de la competitividad: vincular los salarios con la productividad, tal y como se ha empezado a hacer ya en España con la última reforma laboral que aboga por flexibilizar los despidos, convenios y contratos, de esta forma se pone en peligro el actual sistema de negociación colectiva.

-Impulsar el despedido barato y las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Los bancos rebajarán la fiscalidad para incentivar la contratación de los trabajadores, de esta manera se irá demoliendo el sistema de la Seguridad Social y se irá introduciendo la figura del “becario y del precario perpetuo”.

- Congelación de todas las pensiones.

-Reducción de ayudas sociales.

-Reducción de los sistemas de protección social empeorando la Seguridad Social.

-Reducción del gasto en educación pública de forma que, empeorándola, se promueva y se favorezca su privatización.

-Aumento de impuestos directos e indirectos a la ciudadanía y a la PYME y penalización en caso de no cumplir con el pago de estos impuestos a través de multas, intereses, comisiones, etc. -Cambios en nuestra constitución y en la de los países firmantes con el fin de “ajustar la economía según los parámetros del FMI, BCE y Banco Mundial” con la consiguiente pérdida de la soberanía de los pueblos.

UNA VEZ MÁS, los gobiernos no utilizan el poder político para legislar y frenar a los provocadores de la crisis como la banca internacional y los grandes fondos especulativos, por ejemplo, interviniendo a las corporaciones financieras, sino que además con la firma del Pacto del Euro reforzarán a las grandes corporaciones financieras y adoptarán políticas que interesan a la banca y a las grandes empresas europeas. Como no teníamos bastante, todos los gobiernos independientemente de su color político, firman para comprometerse con las grandes corporaciones financieras y sacrificar, así, a los ciudadanos permitiendo UNA VEZ MÁS que los financieros sigan estafando al mundo utilizando productos financieros tan sofisticados como arriesgados y fraudulentos, permitiendo la usura bancaria.

Bajo el engaño de hacer frente a la deuda que atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso solo se puede conseguir reduciendo el coste del trabajo... UNA VEZ MÁS

Sigue sin hablarse de intervenir a los paraísos fiscales donde descansan las grandes fortunas y hacer leyes contra la evasión fiscal. Sigue sin hablarse de poner impuestos a las transacciones financieras, regular las agencias de calificación, etc. Sigue sin hablarse de medidas contra el paro y a favor del bienestar social.

Sigue sin plantearse una auditoría pública e independiente sobre la deuda a efectos de que la ciudadanía pueda saber qué es realmente la deuda pública y cuál es la que realmente corresponde a los bancos y a los fondos de inversión privados que según los datos que tenemos es la mayoría de la DEUDA.

UNA VEZ MÁS, nos sirven en bandeja el empobrecimiento de la sociedad en beneficio de ampliar las grandes fortunas y acentuar la brecha social.

De esa forma, se ampliará así, UNA VEZ MÁS, el récord histórico del beneficio de las grandes corporaciones financieras, se aumentará el récord histórico de los salarios de los consejeros delegados y ejecutivos y con ello alcanzaremos récords históricos de pobreza y paro.

La dificultad de acceder a esta información se debe a la falta de transparencia de las políticas y al temor a que toda Europa tome la calle.

HAY RAZONES, UNA VEZ MÁS, TOMA LA CALLE

No hay comentarios:

Publicar un comentario